Menu
Statut Stowarzyszenia Branży Prezentowej

Statut Stowarzyszenia Bra…

Statut Polskieg...

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Pols...

Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Władze Polskieg...

Siedziba

Siedziba

Siedziba Polski...

Kodeks etyczny Członków stowarzyszenia

Kodeks etyczny Członków s…

Kodeks etyczny ...

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Zostań członkiem Stowarzy…

Zostań członkie...

Prev Next

Statut Stowarzyszenia Branży Prezentowej

Statut Stowarzyszenia Branży Prezentowej

Statut Polskiego Stowarzyszenia Branży Prezentowej

ROZDZIAŁ I

   

ARTYKUŁ 1 

 

Nazwa stowarzyszenia 

Nazwa stowarzyszenia brzmi "Polskie Stowarzyszenie Branży Prezentowej”  Polish Gifts Association

  

ARTYKUŁ 2

 

Siedziba i teren działania 

§ 1 Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Warszawie Al. Jerozolimskie 87, 02-001

§ 2 Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 ARTYKUŁ 3

 

Czas działalności

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

 

ARTYKUŁ 4

 

Cele i sposoby ich realizacji 

§1 Celem stowarzyszenia jest: 

a) Tworzenie warunków umożliwiających rozwój zrzeszonych Członków,

b) Stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju rynku prezentowo upominkowych,

c) Stworzenie możliwości Członkom Stowarzyszenia do spotkań, współpracy, wymiany informacji i współdziałania.

 

§2 Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez: 

a)Organizację i prowadzenie spotkań i seminariów informacyjnych, wystaw, pokazów, dyskusji z zakresu prezentów i upominków oraz z każdej innej dziedziny leżącej w obszarze zainteresowania Członków Stowarzyszenia.

b) Gromadzenie i rozpowszechnianie danych i wyników badań na temat krajowych i zagranicznych rynków prezentowo upominkowych, 

c) Promocję krajową prezentów i upominków w szczególności poprzez organizację wystaw, targów, wydawanie publikacji czy kampanie reklamowe,

d) Promocję zagraniczną prezentów i upominków produkowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w szczególności poprzez udział w targach i wydawanie publikacji,

e) Kreowanie wizerunku branży przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji prezentów i upominków w szczególności poprzez udostępnianie informacji, opinii czy reportaży zdjęciowych.

f)  Nawiązywanie stałej współpracy z organizatorami imprez targowych – krajowych i zagranicznych o tematyce obejmującej zakres zainteresowań Członków Stowarzyszenia.

g) Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, o ile nie będzie naruszać to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

h) Udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie wspierania Członków Stowarzyszenia i Branży oraz ogólnych zagadnień biznesowych

ROZDZIAŁ II - Członkowie

 

ARTYKUŁ 5

 

Członkostwo

§1 Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych – osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia

c) członków wspierających.

§2 Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia (zwanym dalej członkiem) mogą być : 

a) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

b) producenci, importerzy i dystrybutorzy gadżetów, prezentów, upominków oraz pokrewnych

c) firmy działające na rynku produktów i usług reklamowych

d) agencje reklamowe

e) organizatorzy targów i wystaw

f) Media zajmujące się tematyką rynkową produktów i usług reklamowych

g) Sklepy internetowe

§3 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia.

§4 Przyjęcie do stowarzyszenia następuje na mocy uchwały zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka. 

§5 Uzyskanie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego i wpisie na listę członków stowarzyszenia. 

§6 Listę członków stowarzyszenia prowadzi zarząd. 

§7 Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami. 

§8 Od odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania członków. Decyzja walnego zebrania członków jest ostateczna.

 

ARTYKUŁ 6

 

Członek wspierający 

§1 Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo osoba prawna, która uznaje cele stowarzyszenia i wyraża wolę ich wspierania. 

§2 Tytuł członka wspierającego nadaje i odbiera zarząd. 

§3 Członek wspierający wspiera działalność stowarzyszenia w szczególności przez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach stowarzyszenia. 

§4 Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniu walnego zebrania członków tylko z głosem doradczym. 

§5 Formę i sposób wspierania stowarzyszenia członek wspierający ustala z zarządem stowarzyszenia. 

§6 Zarząd odbiera tytuł członka wspierającego w razie:

a) złożenia przez członka wspierającego pisemnej rezygnacji,

b) śmierci członka wspierającego

c) likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka wspierającego, 

d) naruszenia ustalonych z zarządem zasad wspierania stowarzyszenia, 

e) prowadzenia działalności mogącej szkodzić celom stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 7

 

Utrata członkostwa 

§1 Utrata członkostwa następuje z chwilą: 

a) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,

b) podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o wykluczeniu członka

c) śmierci członka,

e) utraty praw publicznych przez członka

f) utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka. 

§2 Wykluczenie członka stowarzyszenia na mocy uchwały walnego zebrania członków może nastąpić w razie:

a) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad kodeksu etyki,

b) zalegania przez okres 6 miesięcy ze spłatą składek członkowskich, stwierdzonego uchwałą zarządu. 

c)wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

§3 Wniosek o wykluczenie może wnieść każdy członek stowarzyszenia, pisemnie z uzasadnieniem na ręce członka zarządu. 

§4 Członek, w stosunku do którego wysunięty zostanie wniosek o wykluczenie, ma prawo być wysłuchany przez walne zebranie członków. 

§5 Wykluczenie członka następuje w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów. 

§6 Członek, w stosunku do którego został zgłoszony wniosek o wykluczenie, nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym jego wykluczenia. 

§7 O treści uchwały zarząd obwieści zainteresowanemu listem poleconym w ciągu 14 dni od jej podjęcia, chyba że był on obecny na walnym zebraniu członków. 

§8 Rezygnacja z członkostwa w stowarzyszeniu następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego członkowi zarządu, z chwilą otrzymania oświadczenia przez członka zarządu

 

ROZDZIAŁ III - Prawa i obowiązki członków

 

ARTYKUŁ 8

 

Prawa członków

§1 Bierne i czynne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym. 

§2 Członek ma prawo: 

a) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski i zapytania do organów stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia,,

 

ARTYKUŁ 9

 

Obowiązki członków

Członek ma obowiązek: 

a) czynnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,

b) dbać o dobre imię stowarzyszenia,

c) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień statutu,

e) regularnie opłacać składki.

f) udostępniać informacje - o ile nie są poufne - w sprawach, które mogą być związane z celami i działalnością stowarzyszenia, jeśli będą tego wymagać organy stowarzyszenia.

g) wykonywać uchwały walnego zebrania członków i uchwały zarządu, chyba że są one sprzeczne z prawem lub statutem.

 

ROZDZIAŁ IV - Organy stowarzyszenia

 

 

ARTYKUŁ 10

 

Organy stowarzyszenia

§1 Organami stowarzyszenia są: 

a) Walne zebranie członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna

 

ARTYKUŁ 11

 

 

Walne zebranie członków

§1 Walne zebranie członków zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków stowarzyszenia. Prezes zarządu zobowiązany jest zwołać walne zebranie członków, co najmniej raz do roku. Walne zebranie zwołuje się zawiadomieniami wysłanymi faksem, pocztą elektroniczną lub listami poleconymi, na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

§2 W zawiadomieniu prezes zarządu określi termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania członków. 

§3 W przypadku złożenia wniosku o zwołanie walnego zebrania członków, zwołanie to powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od dnia doręczenia wniosku. 

§4 Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

§5 W razie braku kworum Zarząd zwoła kolejne zebranie członków, z tym samym porządkiem obrad, które wyznaczy na dowolny dzień nie wcześniej jednak niż 30 minut i nie później niż 14 dni od ostatniego walnego zebrania członków. Zwołane w ten sposób walne zebranie członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. 

§6 Uchwały walnego zebrania członków mogą być podjęte tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwały walnego zebrania członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez przewodniczącego i sporządzającego protokół. 

§8 Do wyłącznej kompetencji walnego zebrania członków należy: 

a) wybór i odwołanie członków zarządu,

b) wybór i odwołanie członków komisji rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

d) udzielanie corocznie pokwitowania zarządowi i komisji rewizyjnej,

e) uchwalanie zmian statutu,

g) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność zarządu. 

§9 Kandydatów na członków zarządu i rady nadzorczej może zgłosić każdy członek. 

ARTYKUŁ 12

Zarząd

§1 Zarząd kieruje całokształtem Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność prze Walnym Zebraniem Członków.

§2 Zarząd składa się z 1 Prezesa i 2 Vice Prezesów

§3 Zarząd jak również poszczególni Członkowie powoływani są i odwoływani przez Walne Zebranie Członków

§4 Do kompetencji Zarządu należy:

a) Bieżące kierowanie Stowarzyszeniem

b) Określania i podejmowania działań.

c) Wykonywanie wszelkich innych spraw przekazanych przez Walne Zebranie Członków

d) Przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia,

ARTYKUŁ 13

Komisja Rewizyjna

§1 Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli ad jego działalnością.

§2 Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków 

§4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków.

§5. Na podstawie pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym 

§ 6 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Radę z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Rady,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Radę w terminie ustalonym Statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Towarzystwa.

ARTYKUŁ 14

Składki i wpisowe

§1 Wysokość składek na dany rok i wpisowego ustala walne zebranie członków. 

§2 Składki opłacane są jednorazowo bądź w ratach, w terminie ustalonym przez zarząd. 

§3 Zarząd może zwolnić członka stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia - gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka.

 

ARTYKUŁ 15

Majątek 

§1 Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji, ofiarności publicznej i dochodów z własnej działalności. 

§ 2 Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ V - Postanowienia końcowe

ARTYKUŁ 16

Zmiana statutu

§1 Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów. 

§2 Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić zarząd lub grupa złożona z 1/4 członków stowarzyszenia.

§3 Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia Sądu Rejonowego.

 

 

Więcej w tej kategorii: « Siedziba Władze Stowarzyszenia »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA
Powrót na górę